Loading color scheme

Hygienická opatření pro návštěvníky a personál muzea platná od 3. 1. 2022

Pro návštěvu prostor muzea platí pravidlo zachování alespoň 1,5m rozestupů, nejde-li o osoby ze společné domácnosti a žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby.

Návštěvníci muzea jsou povinni:

 1. Použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání síření kapének (rouška). Tento požadavek se netýká dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.
 2. U vstupu do muzea i u vstupu do jednotlivých expozic a výstav použít dezinfekci.

 Skupinové prohlídky jsou povoleny za těchto podmínek:

 1. Pokud je celkový počet osob ve skupině včetně průvodce 20 osob, je nutné mít pouze respirátory a dodržovat alespoň 1,5m rozestupy. Výjimku z rozestupů mají osoby ze společné domácnosti a žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.
 2. Splnění podmínek podle níže uvedeného bodu 3 se nevyžaduje u dětí do dovršení 12 let věku a u žáků nebo studentů jedné školy nebo je dozorující osoby.
 3. Pokud je ve skupině více než 20 lidí, před zahájením prohlídky se všechny osoby prostřednictvím mobilní aplikace MZ „čTečka“ prokáží,                                                     že splňují podmínky testování (viz níže), očkování či prodělání COVID:
 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nesmí být starší než 72 hodin. Prokázat se tímto typem testu je možné pouze:
 • a) u osob mladších 18 let
 • b) u osob, které se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů (pro kontraindikace)
 • c) u osob, které již mají zahájené očkování, ale nemají jej dokončené, resp. u nich ještě neuplynula doba 14 dnů od poslední dávky, nebo
 • doloží národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo certifikát o provedeném očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:
 • a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 • b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Organizátor skupinové prohlídky musí před zahájením prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ zkontrolovat splnění podmínek a účastníku, který nesplní podmínky nebo mu vyjde pozitivní výsledek testu, neumožnit účast na skupinové prohlídce.

 Pracovníci muzea a průvodci jsou povinni:

Použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének.